Disiplin cezasının kesinleşeceği tarih hala mahkemelerce karıştırılıyor

İlk derece mahkemesi bu hususu kaçırmış

Davacı tarafından disiplin cezasına karşı süresi içinde itirazda bulunulması üzerine, 7 günlük itiraz süresinin dolduğu tarih olan 02/07/2015 tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde (31/08/2015) idare tarafından cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminden itibaren 60 gün içinde ve en son 30/10/2015 tarihinde dava açılması gerekirken, 01/04/2016 tarihinde idare mahkemesi kayıtlarına giren dilekçe ile açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme imkanı bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

Danıştay: Süre idareyi bağlar ne zaman sonuçlandırırsa dava açma süresi o zaman başlar

657 sayılı Kanun’un 135. maddesiyle, disiplin cezalarına karşı itirazın tabi olacağı süre yönünden özel bir düzenleme getirilmiş, davacı da kendisine verilen cezaya karşı bu özel düzenlemenin öngördüğü 7 günlük süre içerisinde itirazda bulunmuş olup, cezanın itiraz başvurusunun sonuçlandırılması ile kesinleşeceğinin kabulü gerekir.

Bakılan uyuşmazlıkta, itiraz tarihinden dört ay gibi bir süre sonunda davalı idarece itirazın sonuçlandırılmasıyla disiplin cezası kesinleşmiş olup, dava açma süresi de, cezanın kesinleşmesine yol açacak olan itirazın reddine dair kararın tebliği tarihinden itibaren başlatılacağından, bu tarihten itibaren altmış gün içinde açılan işbu davada süre aşımı bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/4266
Karar No: 2023/1196

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Valiliği
VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:
… İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Davacının, İzmir Defterdarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. tarih ve. sayılı İl Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davacı tarafından disiplin cezasına karşı süresi içinde itirazda bulunulması üzerine, 7 günlük itiraz süresinin dolduğu tarih olan 02/07/2015 tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde (31/08/2015) idare tarafından cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminden itibaren 60 gün içinde ve en son 30/10/2015 tarihinde dava açılması gerekirken, 01/04/2016 tarihinde idare mahkemesi kayıtlarına giren dilekçe ile açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme imkanı bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Temyize konu Mahkeme kararının usul ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının, İzmir Defterdarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin fiili nedeniyle İl Disiplin Kurulunun 3/6/2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı kendisine 25/06/2015 tarihinde tebliğ edilen bu işleme karşı 02/07/2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz ettiği, Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun. tarih ve. sayılı kararı ile itirazın reddedildiği, bu kararın 09/02/2016 tarihinde davacıya tebliği üzerine 01/04/2016 tarihinde, . tarih ve . sayılı İl Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İtiraz” başlıklı 135. maddesinde; disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği; itiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilecekleri veya tamamen kaldırabilecekleri, itiraz mercilerinin, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları kurala bağlanıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava konusu disiplin cezasının 25/06/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 02/07/2015 tarihinde cezaya itiraz edildiği, . tarihli. sayılı karar ile itirazın reddedildiği, bu ret kararının 09/02/2016 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 01/04/2016 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

657 sayılı Kanun’un 135. maddesiyle, disiplin cezalarına karşı itirazın tabi olacağı süre yönünden özel bir düzenleme getirilmiş, davacı da kendisine verilen cezaya karşı bu özel düzenlemenin öngördüğü 7 günlük süre içerisinde itirazda bulunmuş olup, cezanın itiraz başvurusunun sonuçlandırılması ile kesinleşeceğinin kabulü gerekir.

Bakılan uyuşmazlıkta, itiraz tarihinden dört ay gibi bir süre sonunda davalı idarece itirazın sonuçlandırılmasıyla disiplin cezası kesinleşmiş olup, dava açma süresi de, cezanın kesinleşmesine yol açacak olan itirazın reddine dair kararın tebliği tarihinden itibaren başlatılacağından, bu tarihten itibaren altmış gün içinde açılan işbu davada süre aşımı bulunmamaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, süre aşımı nedeniyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan . TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x